FANDOM


Thorin Oakenshield
Thorin

Name:

No information {{#if: Aliasses:|

Aliasses:

No information {{#if: Affiliation:|

Affiliation:

No information

Language:

No information

Date of Birth:

No information

Titles:

No information

Weaponry:

No information

Race:

No information

Gender:

No information

Culture:

No information

Height:

No information

Hair color:

No information